Blog

Blog

Kancelaria prawna a kancelaria adwokacka

Różnice

W języku potocznym często pojęcia kancelaria prawna i adwokacka używane są zamiennie. Nie zawsze jednak jest to poprawne i może wprowadzać w błąd. Podobnie jest z określeniami „prawnik” i „adwokat”, dlatego na początku kluczowe będzie zrozumienie różnicy między nimi.

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast adwokatem nazywamy osobę, która nie tylko ukończyła prawo, ale dodatkowo uzyskała tytuł adwokata, co ma miejsce na ogół po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu końcowego. Dopiero wówczas taka osoba może zostać wpisana na listę adwokatów.

Reasumując, możemy stwierdzić, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem.

Prawnik, Adwokat – Kompetencje

Kancelaria prawna jest miejscem wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespołem zatrudnionych tam osób. Prawne regulacje, które musi spełniać adwokat, bliżej nakreśla ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w art. 4a ust. 1:
Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:
1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823);
2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoprawne świadczenie usług prawniczych wiąże się więc ze spełnieniem ściśle określonych zasad. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoby ich niespełniające, zakładają działalność gospodarczą pod firmą kancelaria prawna. Zakładanie takiej działalności przez inne podmioty niż kancelaria adwokata lub kancelaria radcy prawnego może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Wskazuje na to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. (III CSK 245/07):
Zwrot „kancelaria prawna” w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowadzać w błąd przez sugerowanie, że przedmiotem działania spółki jest świadczenie pomocy prawnej przez osoby będące adwokatami lub radcami prawnymi.

Kancelaria Adwokacka – korzyści

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre firmy wprowadzają w błąd potencjalnych klientów, przy wyborze zaleca się ich dokładną weryfikację. Wybór kancelarii adwokackiej będzie adekwatny w sytuacji, kiedy chcemy skorzystać z pomocy prawnej. Do takiej zalicza się np. uzyskanie porady prawnej, sporządzenie opinii i aktów prawnych, reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.  Stąd wybór kancelarii, która posiada w swoim zespole adwokata i może korzystać z nazwy kancelarii adwokackiej, daje Klientowi o wiele więcej możliwości. Zwiększa to zakres usług oferowanych przez kancelarię i daje gwarancję załatwienia wszystkich formalności zgodnie z prawem.