Blog

Blog

Adwokat – kto może nim zostać?

Aby zostać adwokatem trzeba spełnić szereg warunków. W pierwszej kolejności konieczne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w naszym kraju.

Ponadto należy korzystać w pełni z praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może więc zostać adwokatem osoba, co do której sąd orzekł o pozbawieniu praw publicznych lub która została ubezwłasnowolniona.

Dodatkowo konieczne jest odbycie aplikacji adwokackiej oraz zdanie po jej zakończeniu egzaminu państwowego. Egzamin taki trwa obecnie 4 dni i składa się z części karnej, cywilnej, administracyjnej, gospodarczej oraz rozwiązania zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Od spełnienia tych wymogów przewidziane zostały wyjątki dotyczące m.in. profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych oraz osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza.

Kandydat na adwokata powinien też być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata.

Kwestie te uregulowane zostały w art. 65 ustawy prawo o adwokaturze:
Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Powyższe wymagania służą temu, aby osoba wykonująca zawód adwokata posiadała odpowiednie kompetencje, przez co w sposób profesjonalny będzie w stanie służyć pomocą prawną.