RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Grzegorz Gębski (Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Gębski ul. Parkowa 2a lok. 20, 26-600 Radom), zwany dalej „Administratorem”.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Radomiu jest adw. Dariusz Adamczyk.
 3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
 4. Administrator będzie przetwarzał takie Państwa dane jak dane identyfikujące (w tym np. imię, nazwisko, PESEL, numer NIP), dane kontaktowe (w tym np. adres e-mail, numer telefonu) oraz dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona).
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub wynikający z innych przepisów, w tym z ustawy o rachunkowości.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Państwa lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 10. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.