Blog

Blog

Wywożenie śmieci do lasu – co za to grozi?

 

Kancelaria Adwokacka Radom

Pomimo zwiększającej się świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z klimatem, środowiskiem i ogólnie pojętą ekologią, celowe zanieczyszczanie środowiska np. poprzez składowanie śmieci w lasach, nie jest zjawiskiem niecodziennym. Kary za takie zachowania są sukcesywnie zwiększane. Jaka odpowiedzialność prawna może grozić za takiego zachowania?

Art. 162 kodeksu wykroczeń przewiduje sankcje prawne dla sprawcy, który dopuścił się porzucenia śmieci w lesie albo zanieczyścił wodę lub glebę. Takie zachowanie zagrożone jest naganą lub grzywną. Paragraf drugi tego przepisu zaostrza karę, jeśli nieczystości zostały zakopane, zatopione lub odprowadzone do gruntu. Wówczas należy liczyć się już z grzywną lub nawet karą aresztu, a także z poniesieniem kosztów z tytułu nawiązki za naprawienie wyrządzonych szkód i neutralizację odpadów:

Art. 162. Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Kara grzywny może wynieść od 20 do 5000 złotych, natomiast kara aresztu może być orzeczona w granicach od 5 do 30 dni.

Składowanie nieczystości w lesie może być również uznane za przestępstwo na podstawie art. 183 kodeksu karnego. Do przestępstwa dochodzi, jeśli w wyniku działania sprawcy mogło dojść do zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, a także obniżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi bądź zniszczenia w świecie roślinnym albo zwierzęcym. W tym przypadku kara może wynieść nawet 5 lat pozbawienia wolności:

Art. 183. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu.